Giải bài tập Anh 12

Để học tốt Tiếng Anh 12 | Soạn Tiếng Anh 12 và Giải bài tập Tiếng Anh 12 hay nhất. Nhằm mục đích giúp các em học tốt hơn, Booktoan.com xin trân trọng giới thiệu Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 12 được trình bày […]

{Xem đầy đủ ở http://booktoan.com}

Source: Giải bài tập Anh 12

Test Yourself F (Trang 185-186-187 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations Test Yourself F (Trang 185-186-187 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen and fill in the blanks with the information as you hear. (Nghe và điền vào chỗ trống thông tin bạn nghe được.) Gợi ý: 1. November 16th, 1945 2. 193 3. 60 4. […]

{Xem đầy đủ ở http://booktoan.com}

Source: Test Yourself F (Trang 185-186-187 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself E (Trang 148-149-150-151 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 13: The 22nd Sea Games Test Yourself E (Trang 148-149-150-151 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example. (Lắng nghe đoạn văn và ghi lại từ hoặc số còn thiếu. Từ đầu tiên […]

{Xem đầy đủ ở http://booktoan.com}

Source: Test Yourself E (Trang 148-149-150-151 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself D (Trang 116-117 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 10: Endangered Species Test Yourself D (Trang 116-117 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Lắng nghe đoạn văn và điền KHÔNG QUÁ BA TỪ vào chỗ trống.) Gợi ý: (1) bamboo shoots, leaves (2) 12 (3) 600 (4) […]

{Xem đầy đủ ở http://booktoan.com}

Source: Test Yourself D (Trang 116-117 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself C (Trang 93-94-95 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 8: Life in the future Test Yourself C (Trang 93-94-95 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to a passage making predictions about the second half of the twenty-first century. Choose … (Lắng nghe một đoạn văn dự báo về nửa sau thế kỉ 21. Chọn câu trả lời đúng nhất từ […]

{Xem đầy đủ ở http://booktoan.com}

Source: Test Yourself C (Trang 93-94-95 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 6: Future Jobs Test Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage about children education and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về giáo dục thiếu nhi và hoàn thành các câu sau.) Gợi ý: 1. sorts of things 2. learn at all 3. things […]

{Xem đầy đủ ở http://booktoan.com}

Source: Test Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself A (Trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 12)

I. Listening (2.5 points) Listen to the passage about the changes in families in Western countries during the last two centuries and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe đoạn văn về sự thay đổi trong gia đình các quốc gia phương Tây trong hai thế kỉ qua và […]

{Xem đầy đủ ở http://booktoan.com}

Source: Test Yourself A (Trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 12)

Giải bài tâp – Ôn tập chương 3 giải tích 12

Chương 3 : Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Ôn tập chương 3 giải tích 12

————

Bài 1 (trang 126 SGK Giải tích 12):

a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng.

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

Lời giải:

a) Cho hàm số f(x) xác định trên K ( k là nửa khoảng hay đoạn của trục số). Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F(x)=f(x) với mọi x thuộc K.

Định lý: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì:

– Với mỗi hằng số C, F(x) + C cũng là một nguyên hàm của hàm số trên f(x) trên K.

– G(x) cũng là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho G(x) = F (x) +C

b) PPĐổi biên số:

Nếu ∫f(u)du=F(u)+C va u(x) là hàm số có đạo hàm liên tục thì:

∫f(ux) u(x)dx=F(u(x))+C

 

PP nguyên hàm từng phần:

Nếu hai hàm số u= u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tục trên K thì:

∫u(x) v(x)dx=u(x)v(x)- ∫v(x) u(x)dx

Hay ∫udv=uv- ∫vdv.

Bài 2 (trang 126 SGK Giải tích 12):

a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn.

b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.

Lời giải:

Cho hàm số y= f(x) liên tục trên [a; b] , F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a; b]. Hiệu số F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số f(x), kí hiệu là ∫abf(x)dx.

Ta có: ∫abf(x)dx=F(x)ab=F(b)-F(a)

Ta gọi ∫ab là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, f(x)dx biểu thức dưới dấu tích phân, f(x) là hàm số dưới dấu tích phân.

2.Các tính chất

1. ∫aaf(x)dx=0

2. ∫abf(x)dx=- ∫baf(x)dx

3. ∫bakf(x)dx=k. ∫baf(x)dx ( k là hằng số)

4. ∫ab[f(x)±g(x)]dx= ∫abf(x)dx± ∫abg(x)dx

5. ∫abf(x)dx= ∫acf(x)dx+ ∫abf(x)dx(a<c<b)

Bài 3 (trang 126 SGK Giải tích 12): Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Giải bài 3 trang 126 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 3 trang 126 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 126 SGK Giải tích 12): Tính:

Giải bài 4 trang 126 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 4 trang 126 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 127 SGK Giải tích 12): Tính:

Giải bài 5 trang 127 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 5 trang 127 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 6 (trang 127 SGK Giải tích 12): Tính:

Giải bài 6 trang 127 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 6 trang 127 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài 6 trang 127 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 7 (trang 127 SGK Giải tích 12):

Xét hình phẳng D giới hạn bởi y=2√(1-x2 ) và y=2(1-x)

a) Tính diện tích hình D

b) Quay hình D xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành.

Lời giải:

Giải bài 7 trang 127 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài 7 trang 127 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Giải phần trắc nghiệm:

Bài 1 (trang 128 SGK Giải tích 12):

Giải bài 1 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 1 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 128 SGK Giải tích 12):

Giải bài 2 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 2 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 128 SGK Giải tích 12):

Giải bài 3 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 3 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 128 SGK Giải tích 12):

Giải bài 4 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 4 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 128 SGK Giải tích 12): Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong:

Giải bài 5 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 5 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 6 (trang 128 SGK Giải tích 12): Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x và y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

(A). 0

(B). –π

(C). π

(D). π/6

Lời giải:

Giải bài 6 trang 128 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

 

The post Giải bài tâp – Ôn tập chương 3 giải tích 12 appeared first on Giải toán hay.

Source: Giải bài tâp – Ôn tập chương 3 giải tích 12

Giải bài tập – Ứng dụng của tích phân trong hình học

Giải bài tập – bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
chương 3: nguyên hàm – tích phân – ứng dụng
————

Bài 1 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y=x2;y=x+2

b) y=|lnx|;y=1

c) y=(x-6)2;y=6x-x2

Lời giải:

a) Giả sử đường thẳng y=x+2 cắt parabol y=x2 tại A và B. Hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x2 và y=x+2 coi như hình giới hạn bởi các đường y=x2;y=x+2 ,x=xA,x=xB trong đó xA,xB là hoành độ các giao điểm A, B.

Vậy diện tích cần tính là:

Giải bài 1 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Tính xA,xB là các nghiệm của phương trình:

x2=x+2 ⇔ x2-x-2=0

⇔x=-1;x=2

Theo hình vẽ ta có: trên đoạn [-1;2] thì x+2≥x2

Do đó: |x2-(x+2)|=-x2+x+2

Vậy diện tích cần tìm là:

Giải bài 1 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

b) Hoành độ các giao điểm là:

ln⁡|x|=1 ⇔x=1/e ;x=e

Vậy diện tích cần tìm là:

Giải bài 1 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

c) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là:

(x-6)2=6x-x2

⇔ (x-6)(2x-6)=0

⇔x=3 ;x=6

Vậy diện tích cần tìm là:

Giải bài 1 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 2 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=x2+1 , tiếp tuyến với đường này tại hai điểm M(2; 5) và trục Oy.

Lời giải:

Phương trình tiếp tuyến với đường cong y=x2+1 tại hai điểm M(2; 5) là :

y=y (2)[x-2]+5 ⇔ y=4x-3

Điểm M(2; 5) thuộc đường y=x2+1 vì 5=22+1

Vậy diện tích cần tìm là:

Giải bài 2 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 3 (trang 121 SGK Giải tích 12): Parabol y=x2/2 chia hình tròn có tâm tại gộc toạ độ, bán kính 2√2 thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng.

Lời giải:

Giải bài 3 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12Giải bài 3 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 4 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính thể tích khối tròn xoay đó hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh Ox:

Giải bài 4 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 4 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Bài 5 (trang 121 SGK Giải tích 12):

Giải bài 5 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 5 trang 121 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

—————

 

The post Giải bài tập – Ứng dụng của tích phân trong hình học appeared first on Giải toán hay.

Source: Giải bài tập – Ứng dụng của tích phân trong hình học

11 chuyên đề toán ôn thi thpt quốc gia 2017

11 chuyên đề toán ôn thi thpt quốc gia 2017 – tự luận và trắc nghiệm.


Gồm toàn bộ chương trình THPT từ lớp 10 đến 12, chuẩn bị cho ôn tập 2 năm sau.

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỀU CÓ GIẢI CHI TIẾT.
——————-
Gồm các chuyên đề sau:

——-CÁC BẠN BẤM VÀO TỪNG PHẦN ĐỂ XEM—————–

Source: 11 chuyên đề toán ôn thi thpt quốc gia 2017