Trang toantracnghiem.net chuyên cung cấp đề thi online miễn phí, thi thử thptqg môn toán, kiểm tra môn toán trực tuyến, trắc nghiệm toán online
Website xem bóng đá trực tuyến
  1. :
  2. :
70 bài tập quy tắc đếm đại số và giải tích 11 file word hay

70 bài tập quy tắc đếm đại số và giải tích 11 file word hay

Bạn cần tài liệu click để liên hệ

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại tài liệu ôn thi THPTQG cho học sinh và giáo viên ở tất cả các môn. Tài liệu file word đẹp và chuẩn kiến thức.

Tóm tắt tài liệu:

70 bài tập quy tắc đếm đại số và giải tích 11 file word hay

70 bài tập quy tắc đếm đại số và giải tích 11 file word hay

Bài 1:
Một tập thể gồm 14 người gồm 6 nam và 8 nữ trong đó có An và Bình , người ta muốn chọn 1 tổ
công tác gồm 6 người.
Tìm số cách chọn tổ sao cho có 1 tổ trưởng , 5 tổ viên trong đó An và Bình không đồng thời có mặt
Kết quả: 15048
Bài 2:
Cho A là một tậo hợp tập có phần tử
a)    Có bao nhiêu tập hợp con của A
b)    Có bao nhiêu tập hợp con khác rỗng của A mà có số phần tử là số chẵn
Kết quả: a) 1048576 b) 524287
Bài 3:
Một tập thể gồm 14 người gồm 6 nam và 8 nữ, người ta muốn chọn 1 tổ công tác gồm 6 người.Tìm
số cách chọn sao cho trong tổ phải có cả nam và nữ
Kết quả: 2974
Bài 4:
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số sao cho không có chữ số nào lặp lại đúng 3 lần?
Kết quả: 8676
Bài 5:
Từ 1 nhóm học sinh gồm 7 nam và 6 nữ. Thầy giáo cần chọn ra 5 em tham dự lể mít tinh tại trường
với yêu cầu có cả nam lẫn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.
Kết quả: 1260
Bài 6:
Một nhóm gồm 10 học sinh, trong đó 7 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 10 học sinh trên
thành 1 hàng dọc sao cho 7 học sinh nam phải đứng liền nhau.
Kết quả: 120960
Bài 7:
Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số (chữ số đầu tiên khác 0), biết rằng chữ số 2 có mặt đứng 2 lần,
chữ số 3 có mặt đúng 3 lần và các chữ số còn lại có mặt không quá 1 lần.
Kết quả: 11340
Bài 8:
Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi 1 khác nhau. (Chữ số đầu tiên phải khác 0), trong đó có
mặt chữ số 0, nhưng không có mặt chữ số 1.
Kết quả: 33600
Bài 9:
Hỏi từ 9 chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau sao
cho trong chữ số đó có mặt chữ số 1.
Kết quả: 8400
Bài 10:
Có 6 học sinh sẽ được sắp xếp vào 6 chỗ đã được ghi số thứ tự trên bàn dài. Tìm số cách sắp xếp 6
học sinh này sao cho hai học sinh A và B không ngồi cạnh nhau.
Kết quả: 480
Bài 11:
Có 6 học sinh sẽ được sắp xếp vào 6 chỗ đã được ghi số thứ tự trên bàn dài. Tìm số cách sắp xếp 6
học sinh này ngồi vào bàn.
Kết quả: 720
Bài 12:

Có một hộp đựng 2 viên bi đỏ, 3 viên bi trắng, 5 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi lấy từ hộp
đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong đó số viên bi lấy ra không đủ ba màu.
Kết quả: 105
Bài 13:
Cho tập . Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau từ  mà
chia hết cho 5?
Kết quả: 5712
Bài 14:
Cho tập . Hỏi có bao nhiêu tập con của chứa chữ số 9
Kết quả: 512
Bài 15:
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số trong đó có 2 số kề nhau phải khác nhau.
Kết quả: 59049
Bài 16:
Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, thành lập từ các chữ số 1,2,3,4,5. Hỏi trong các số đó
có bao nhiêu số không bắt đầu bởi 345
Kết quả: 118
Bài 17:
Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, thành lập từ các chữ số 1,2,3,4,5. Hỏi trong các số đó
có bao nhiêu số bắt đầu bởi 23
Kết quả: 6
Bài 18:
Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, thành lập từ các chữ số 1,2,3,4,5. Hỏi trong các số đó
có bao nhiêu số không bắt đầu bởi chữ số 1
Kết quả: 96
Bài 19:
Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau,  thành lập từ các chữ số 1,2,3,4,5. Hỏi trong các số đó
có bao nhiêu số bắt đầu bởi chữ số 5.
Kết quả: 24
Bài 20:
Từ 7 chữ số 1,2,3,4,5,6,7, có bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và luôn có mặt chữ số 7 và chữ
số hàng ngàn là chữ số 1
Kết quả: 60
Bài 21:
Cho 7 chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và luôn có mặt chữ số 7 được
viết từ các chữ số đã cho
Kết quả: 480
Bài 22:
Cho 7 chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số đã cho.
Kết quả: 840
Bài 23:
Cho các số 1,2,5,7,8 có bao nhiêu cách lập ra một số gồm 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số trên sao
cho số tạo thành là một số nhỏ hơn 278
Kết quả: 20
Bài 24:
Cho các số 1,2,5,7,8 có bao nhiêu cách lập ra một số gồm 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số trên sao
cho số tạo thành là một số không có chữ số 7
Kết quả: 24

Bài 25:
Cho các số 1,2,5,7,8 có bao nhiêu cách lập ra một số gồm 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số trên sao
cho số tạo thành là 1 số chẵn
Kết quả: 24
Bài 26:
Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6  ta có thể thành lập bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và trong
đó có chữ số 4.
Kết quả: 1560
Bài 27:
Từ các chữ số 1,2,3,4,5  ta có thể thành lập bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau. Trong đó
có 2 chữ số 1 và 2 không đứng cạnh nhau.
Kết quả: 72
Bài 28:
Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số ,trong đó chữ số 1 có mặt 3 lần
còn mỗi số khác có mặt đúng 1 lần.
Kết quả: 5880
Bài 29:
Với các chữ số 0,1,2,3,4,5,6  ta có thể thành lập bao nhiêu  số gồm 5 chữ số khác nhau trong đó phải
có mặt chữ số 5.
Kết quả: 1560

 

 

Download Tài Liệu

Tài liệu học toán chất lượng đã kiểm duyệt

Tài liệu cho giáo viên

Tài liệu tham khảo

Ôn Thi THPTQG

Ôn thi HSG

Tài liệu khác

Tài liệu Tiếng Anh